حضور شرکت ماد ماشین در نمایشگاه اختصاصی روسیه در سال ۱۴۰۲