بازدید پیمانکاران کارخانه آسفالت عراق جناب آقای رسول حویر از اربیل و سلیم فاریشه از کرکوک