جناب آقای دکتر حقیقی استاندار زنجان، و جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم صمت استان در راستای کار گروه تسهیل، پشتیبانی، و مانع زدایی از واحد های تولیدی از شرکت ماد ماشین بازدید فرمودند.